Dec 17, 2017

Synagogues of New York (video)

------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

An Elvis Hanukkah - Jewish a cappella group Shir Soul featuring Elliot Dvorin of Key Tov Orchestra (video)
------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Dec 15, 2017

Shalom Aleichem שלום עליכם David d’Or (video)Young Leadership Program (Visual Arts) from Japan sing together with David d’Or the famous Jewish prayer “Shalom Aleichem”, Tel-Aviv Dec. 2017
------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Hanukkah - New York Boys Choir “Chanukah” (video)------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Dec 14, 2017

A peek into a day at Telshe Yeshiva Chicago! (video)


my alma mater..Rabbi Gluck was my rebbe in 12th grade. He was just honored at the Telshe Yeshiva Chicago annual dinner for his 50 years of teaching.. I probably did not appreciate him back in 12th grade..

------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

WATCH: What did British General Allenby have to do with the story of Chanukah? (video)Author Lenny Ben-David discusses the topic of his book, American interests in the Holy Land 1840-1940, with WIN reporter Steve Leibowitz. He also tells a little-known story about British General Edmund Allenby and his connection to the story of Chanukah.

------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Palestinians: Explain Palestinian resistance (video)
------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Not Your Typical Chanukah Music Video (video)------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

The Maccabeats - Candles on the Sill - Hanukkah (video)------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Dec 13, 2017

Public transportation on Shabbos

I don't really understand how this will work but Minister of Transportation Yisrael Katz announced a reform of the public transportation system. Katz says that the shared taxi system (moniyot sheirut - where a taxi van fills up with ten passengers that share the ride from city to city. in the Gush Dan area there are also such shared taxis that drive along the local bus routes picking up and letting off passengers along the route at a price similar to that of the bus) will be added to the public transportation system and passengers will be able to use their "rav kav" cards in taxis as well, and it will work on Shabbos as well.

According to Katz this will make public transportation cheaper and will also prevent the shared taxi system form closing down, as has recently been threatened by a decrease in business. These shared taxis will be able to work on Shabbos, and their "weekend" business will grow, the there will be no use of the rav kav on Shabbos - passengers will have to pay cash. According to Katz, not allowing use of the rav kav on Shabbos will avoid breaking the status quo.
source: Kipa and Kikar

I guess technically it is not a breech in the status quo because of the lack of use of the rav kav, but it seems to me to only be cosmetic, as really it is the government allowing and encouraging more public transportation. If all they care about is how it looks cosmetically, than I guess this will not be a problem.------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Interesting Psak: eulogizing Rav Shteinman posthumously

In his will, Rav Shteinman left a series of instructions for behavior and conduct to be followed after his death. The instructions are interesting and show the focus and humility of Rav Shteinman and are worth reading through if you can. I have posted the text of it below, taken from other news sources.

Among the instructions is included a command to not eulogize him, not before the funeral, not after, and not in any way using any other word for the gathering. As well, not to write articles about him in the newspapers and magazines, and not now, not in a week or in months, etc.

Rav Chaim Kanievsky was asked whether this needs to be adhered to or not. He was asked this question by private people and by representatives of the newspapers and magazines.

Rav Chaim Kanievsky replied that Rav Shteinman had written his will with tremendous humility and his family must adhere to his instructions. However, the rest of "klal yisrael" is obligated to show him the honor and respect due to the generations leader and everyone is obligated in his honor. We must increase the honor of torah and having such events and articles will increase the honor and increase "kvod shamayim". Rav Shteinman now will be very pleased with every bit of praise said about him.
source: Kikar

the debate seems to be is it considered honoring him by fulfilling his wishes and refraining from eulogies and articles, for example, or is it honoring him by ignoring his instructions and talking about his greatness in eulogies and articles? Rav Kanievsky paskened that the family is obligated by his instructions but the rest of us are obligated to honor him and singing his praises is the greater honor.


Rav Shteinman's will:

ו' תשרי תש"מ והוספתי בסוף ביום כ"ד מרחשון תשמ"ג עיין מעבר לדף
כבר כמה פעמים התעוררתי וכתבתי צוואה ראשונה בשנת תשי"ד אחרי שנסתלקו בזמן קצר ג' גדולי ישראל זכרונם לברכה. וכעת נתעוררתי שוב מכמה טעמים ושיניתי ממה שכתבתי אז ויה"ר שאזכה לתקן בתשובה שלמה מה שעבר ולזכות לעובדו כרצונו יתברך.
א. אבקש מאד לא להספידני, לא בפני ולא שלא בפני ולא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה בהם להספיד.
ב. לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים, שבועיים, חדשיים. ולא להדפיס תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב תולדותיו.
ג. לא להדפיס מודעות על הלוי', ולא להודיע על ידי רמקול או רדיו. מספיק שיהיו רק עשרה אנשים בהלווי'.
ד. להשתדל שלא להשהות בין מיתה לקבורה, רק לזרז שיהי' קבורה הכי סמוך למיתה.
ה. מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים.

ו. לא לכתוב על המצבה שום תוארים, רק פ"נ ר' אהרן יהודה לייב ב"ר נח צבי שטינמן.
ז. המצבה תהי' הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו' בלי קניית מקום.
ח. בימים שהמנהג בהם ללכת אל הקבר, כגון בכלות השבעה ושלושים ויא"צ, מכל מקום לא יבזבזו יותר מדי זמן עבור זה ויותר כדאי שיתחלפו במשך המעת לעת ללמוד כסדר ובלי לדבר אז דברים בטלים.
אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד תורה לשם שמים בזמן זה.
ט. אבקש שכל מי שרוצה בטובתי ילמוד כל יום פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים, גם בשבת ויום טוב.
י. הכתבים בד"ת וכן באגדה אין להדפיס רק אלה שידעו שעברתי עליהם והם מוכנים לדפוס.
יא. אבקש לא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים, כדי שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת.
יב. אבקש מאד מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף ולא ידוע ושבמציאות לא יגבה, [היינו דלא יוכל לגבות על פי דין], נא למחול לי.
יג. כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים ת"ו.
אהרן יודא לייב שטינמן
****
יד. היות והרבה טועים בי, לכן מצידי אני מייעץ שלא לקבוע ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה.
------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Quote of the Day

I would rather die than since the Israeli national anthem

  -- MK Jamal Zahalka (UAL)

ok... yaharog v'al yaavor...
------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Picture of the Dayone of the acts in response to the removal of the signs... so far it looks like the women aren't playing along..


------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Dennis Prager debates on the topic of Israel (video)------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Orthodox Jewish All Star, Neil Schloss, CFO of Mobility, Ford Motor Company (video)------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

JIMM WEBISODE 13 SEASON 1 CHANUKAH (video)------------------------------------------------------
Reach thousands of readers with your ad by advertising on Life in Israel
------------------------------------------------------

Related Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...